ഹൈഡ്രോളിക് പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ/ ചുറ്റിക

  • LEHO Hydraulic Hammer Post Driver Style

    LEHO ഹൈഡ്രോളിക് ഹാമർ പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ശൈലി

    വേലി പോസ്റ്റ്, സൈൻ പോസ്റ്റ്, ഗാർഡ് റെയിലുകൾ, മീഡിയൻ ഡിവൈഡറുകൾ, ടെന്റ് സ്റ്റേക്കുകൾ, ടി-പോസ്റ്റുകൾ, പൈപ്പ് വേലി, റെയിൽറോഡ് ടൈകൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ശൈലിയിലുള്ള ചുറ്റിക.സ്കിഡ് സ്റ്റിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മൌണ്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.