ഫാക്ടറി ടൂർ

പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

IMG_1274
IMG_1272
IMG_1271
IMG_1270
IMG_1273

വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ

IMG_1283-1
IMG_1283-4
IMG_1283-3
IMG_1283-2
IMG_1283-5

പാക്കേജിംഗും ഗതാഗതവും

PACKAGING
PACKAGING-1
PACKAGING-2
PACKAGING-3
PACKAGING-4
PACKAGING-5
TRANSPORTATION-4
TRANSPORTATION
TRANSPORTATION-1
TRANSPORTATION-3
TRANSPORTATION-2